Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Chứng nhận
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
BSCI BSCI Intertek BSCI factory certification 2021-04-29 ~ Đã xác minh
Bằng sáng chế
Hình ảnh Bằng sáng chế số Tên bằng sáng chế  Loại bằng sáng chế Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
A NEW KIND OF WALL TILE ZL 2017 2 0234231.8 A NEW KIND OF WALL TILE UTILITY_MODEL 2017-03-12 ~ Đã xác minh
SELF ADHESIVE WALL TILE ZL 2016 3 0340486.3 SELF ADHESIVE WALL TILE APPEARANCE_DESIGN 2016-07-23 ~ 2026-07-22 Đã xác minh
SELF ADHESIVE WALL TILE ZL 2016 3 0340478.9 SELF ADHESIVE WALL TILE APPEARANCE_DESIGN 2016-07-23 ~ Đã xác minh
SELF ADHESIVE WALL TILE ZL 2016 3 0340474.0 SELF ADHESIVE WALL TILE APPEARANCE_DESIGN 2016-07-23 ~ Đã xác minh
SELF ADHESIVE WALL TILE ZL 2016 3 0340471.7 SELF ADHESIVE WALL TILE APPEARANCE_DESIGN 2016-07-23 ~ Đã xác minh
SELF ADHESIVE WALL TILE (SQUARE SHAPE) ZL 2016 3 0340458.1 SELF ADHESIVE WALL TILE (SQUARE SHAPE) APPEARANCE_DESIGN 2016-07-23 ~ 2026-07-23 Đã xác minh
AN EASY MOLDING WALL TILE STICKER ZL 2017 2 0234227.1 AN EASY MOLDING WALL TILE STICKER UTILITY_MODEL 2017-03-12 ~ 2027-03-11 Đã xác minh
NEW MACHINE FOR PRODUCING SELF ADHESIVE WALL TILE ZL 2017 2 0262800.X NEW MACHINE FOR PRODUCING SELF ADHESIVE WALL TILE UTILITY_MODEL 2017-03-17 ~ 2027-03-17 Đã xác minh
SELF ADHESIVE WALL TILE ZL 2016 3 0340483.X SELF ADHESIVE WALL TILE APPEARANCE_DESIGN 2016-07-23 ~ 2026-07-22 Đã xác minh
SELF ADHESIVE WALL TILE ZL 2016 3 0340472.1 SELF ADHESIVE WALL TILE APPEARANCE_DESIGN 2016-07-23 ~ Đã xác minh
SELF ADHESIVE WALL TILE ZL 2016 3 0340470.2 SELF ADHESIVE WALL TILE APPEARANCE_DESIGN 2016-07-23 ~ 2026-07-22 Đã xác minh
NEW WARMING EQUIPEMNT IN PRODUCING SELF ADHESIVE WALL TILE ZL 2017 2 0268423.0 NEW WARMING EQUIPEMNT IN PRODUCING SELF ADHESIVE WALL TILE UTILITY_MODEL 2017-03-17 ~ 2027-03-16 Đã xác minh
NEW TRANSPORT SYSTEM EQUIPEMNT IN PRODUCING SELF ADHESIVE WALL TILE ZL 2017 2 0268422.6 NEW TRANSPORT SYSTEM EQUIPEMNT IN PRODUCING SELF ADHESIVE WALL TILE UTILITY_MODEL 2017-03-17 ~ 2027-03-17 Đã xác minh
Trademark
Hình ảnh Số nhãn hiệu Tên thương hiệu Danh mục thương hiệu Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
Vivid Tiles 28497730 Vivid Tiles Home & Garden>>Home Decor>>Other Home Decor 2018-12-06 ~ 2028-12-06 Đã xác minh

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are Less than 5 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này